Gå till innehåll

Villkoren

RABATTVILLKOR 
ÅTERBETALNINGSKAMPANJ
Navico Groups EMEA 2020

Deltagarna samtycker till att vara bundna av dessa villkor (”Villkoren”). All information eller instruktioner som publicerats av Arrangören om Kampanjen på

https://www.lowrance.com/sv-se/upgrade/ eller https://www.bandg.com/sv-se/upgrade/ eller https://www.simrad-yachting.com/sv-se/upgrade/ ingår i dessa Villkor.

KAMPANJ OCH KAMPANJPERIOD

 1. Arrangören är Navico Holding AS eller dess Dotterbolag (”Arrangör”). Arrangören erbjuder en Rabatt (Återbetalning) på utvalda Kvalificerade produkter under Kampanjperioden (”Kampanj”).
 1. Kampanjen börjar kl. 00:01 (CEST) den 1 september 2020 och avslutas kl. 23:59 (CEST) den 31 oktober 2020 (”Kampanjperioden”). 

BEHÖRIGHET

 1. Den här Kampanjen är endast tillgänglig för slutanvändare över 18 år som köper en ny Kvalificerad produkt från Deltagarens e-handelswebbplats eller via en Deltagande återförsäljare inom EMEA/EU-medlemsstater, Mellanöstern och Afrika. (”Deltagare”). Kvalificerade produkter avser de produkter som anges i Schema 1 i dessa Villkor som köps nya under Kampanjperioden från Arrangörens officiella handelswebbplats eller via en Deltagande återförsäljare. En kopia av den listan finns på https://www.lowrance.com/sv-se/upgrade/, https://www.bandg.com/sv-se/upgrade/ och https://www.simrad-yachting.com/sv-se/upgrade/.
 • Köp gjorda i andra regioner är inte berättigade att delta i den här Kampanjen, även om slutanvändaren är bosatt i Europa, Mellanöstern eller Afrika.
 1. Den här Kampanjen är endast tillgänglig för slutanvändare (t.ex. inte för någon återförsäljare eller något företag) och är inte tillgänglig tillsammans med Arrangörens andra erbjudanden eller Kampanjer.
 2. Begagnade, ombyggda/renoverade produkter eller produkter som köpts via en tredjepartsmarknad (inklusive auktion online) innefattas inte i den här Kampanjen.
 3. Kampanjen gäller endast för Kvalificerade produkter som ingår i den här Kampanjen, och kan inte åberopas för produkter som mottagits som gåva eller enskilda produkter som ingår i ett paket eller som är monterade som standard på en nyligen inköpt båt.
 4. Den här Kampanjen kan inte kombineras med andra erbjudanden och gäller inte där det är förbjudet.
 5. Rabatter som är kvalificerade enligt dessa Villkor ska betalas via banköverföring och Deltagaren måste ha ett giltigt bankkonto för att få Rabatten. För att undvika tveksamheter ska Deltagarna få Rabatten i EUR, GBP, SEK eller DKK. Om din lokala valuta inte anges ges Rabatten i EUR.
 6. Alla överföringsavgifter, växelkurser och -avgifter eller bankavgifter ska betalas av Deltagarna.

ERBJUDANDE

 1. Deltagare som köper en Kvalificerad produkt i enlighet med dessa Villkor är berättigade att begära en återbetalningsrabatt (exklusivt betald via banköverföring) genom inlösen (”Rabatt”). Det relevanta Rabattvärdet per Kampanjprodukt anges i Schema 1.
 2. Deltagare kan göra anspråk på högst en (1) Rabatt per köpt Kvalificerad produkt.
 3. Köp som görs från en tredjepartsmarknad (t.ex. Amazon Marketplace eller eBay) utesluts från kampanjen, liksom köp som görs från andra återförsäljare som inte är Arrangörens officiella återförsäljare eller som inte har godkänts av Arrangören som officiell återförsäljare (”Exkluderade återförsäljare”).
 4. En Deltagande återförsäljare är en officiell återförsäljare eller återförsäljare för Arrangören som inte är en Exkluderad återförsäljare (”Deltagande återförsäljare”).

ANSPRÅK

 1. Efter att ha köpt en Kvalificerad produkt från en Deltagande återförsäljare under Kampanjperioden måste Deltagarna besöka https://offers.navico.com/sv/ för att fylla i anspråksformuläret med sina produktuppgifter, köparens namn, e-postadress, bankkontouppgifter och annan begärd information, inklusive den Kvalificerade produktens serienummer, inköpsreferensnummer och skicka in det tillsammans med en skannad kopia av inköpsbeviset (”Anspråket”).
 2. Anspråk får endast skickas in från 28 dagar efter inköpsdatum till slutet av Kampanjen (31 oktober), vilket innebär att det sista anspråksdatumet för köp som görs den 31 oktober 2020 är senast 23:59 (CEST) den 11 december 2020 (”Slutdatum”). Anspråk som tas emot efter Slutdatumet kommer inte att vara giltiga. För att undvika tveksamheter räknas dagen efter inköpsdatum som dag ett (1).
 3. Deltagarna får ett referensbekräftelsenummer följt av en e-postbekräftelse för att bekräfta att dennes Anspråk har tagits emot av Arrangören (”Anspråksbekräftelse”).
 4. Om en e-postbekräftelse inte har tagits emot är det Deltagarens ansvar att kontakta Arrangörens kundtjänst på EMEA.Marketing@Navico.com inom sju (7) dagar från det att ett Anspråk har skickats in. 
 5. Om Anspråket anses vara felaktigt skickat eller om det relevanta serienumret inte kan verifieras som giltigt, meddelas Deltagaren via e-post och erbjuds möjligheten att tillhandahålla den information som krävs (inklusive men inte begränsat till ett foto av Kampanjproduktens serienummer) för att validera sitt Anspråk inom sju (7) dagar från meddelandet. Om inget svar tas emot ska Anspråket markeras som ogiltigt och Deltagaren kan inte längre få Rabatten.
 6. När Anspråket valideras och godkänns får Deltagarna Rabatten via banköverföring till det bankkonto som anges i Anspråksformuläret inom trettio (30) dagar efter Anspråksbekräftelse. 
 7. Anspråk som är ofullständiga eller skadade anses ogiltiga. Arrangören tar inget ansvar för förlorade, försenade eller skadade data som uppstår vid kommunikation eller överföring av Anspråk.
 8. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera Anspråk som Arrangören anser inte uppfyller dessa Villkor.
 9. Arrangören har, om nödvändigt, rätt att vidta alla sådana åtgärder som är rimliga för att skydda sig själv mot bedrägliga eller ogiltiga Anspråk, inklusive, utan begränsning, generera eller kräva ytterligare verifiering av inköpsbevis samt identitet, ytterligare inköpsinformation och annan relevant information om en Deltagare.
 10. Om en Deltagare returnerar den Kvalificerade produkten efter att ha gjort ett Anspråk ska både Deltagaren och den Deltagande återförsäljaren meddela Arrangören och Anspråket avslås. Om Rabatten redan har betalats ska Arrangören försöka återfå Rabatten från Deltagaren.
 11. Ett Anspråk måste göras av Deltagaren och får inte göras via ombud, tredje parter eller flera åt gången.
 12. Direktanspråk från båtbyggare, distributörer, charterföretag eller Arrangörens personal accepteras inte.
 13. Anspråk som redan gjorts för samma produkter i andra kampanjer anses vara ogiltiga och Deltagaren diskvalificeras.

SEKRETESS OCH DATASKYDD

 1. Förutom vad som anges i dessa Villkor eller i syfte att driva Kampanjen kommer uppgifterna och informationen som Deltagaren tillhandahåller när han/hon deltar i Kampanjen eller gör anspråk på Rabatten inte att användas i något annat kampanjsyfte, och inte heller skickas till tredje part.
 2. Din information och alla uppgifter i vårt system tas bort automatiskt när anspråket är uppfyllt. Deltagaren kan dock dra tillbaka sitt samtycke till sådan användning av personlig information innan anspråket har slutförts genom att skriva till Arrangören på EMEA.Marketing@Navico.com.
 3. Vi följer allmänna principer för datasekretess när vi samlar in och bearbetar personuppgifter som kräver att vi:
 • Samlar in och använder personuppgifter på ett rättvist sätt och endast i lagliga och specificerade syften i relation till våra legitima affärsmål.
 • Begränsar vår insamling av personuppgifter till vad som är lämpligt, relevant och inte utöver det avsedda syftet.
 • På begäran tillhandahåller ett förtydligande om våra rutiner för behandling av personuppgifter på ett tydligt och transparent sätt.
 • Ser till att de personuppgifter vi samlar in, lagrar och använder är korrekta.
 • Behåller personuppgifter endast under den tid som krävs för att uppfylla det fastställda syftet. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att förstöra eller radera alla personuppgifter som vi inte längre behöver och följa alla tillämpliga scheman och policyer för lagring av uppgifter.
 • Skyddar de personuppgifter vi lagrar.
 1. Vi avser att lagra dina personuppgifter endast under den här Kampanjen. När Anspråket slutförts och Kampanjen är avslutad kan du behöva ange dina uppgifter igen om du vill delta i våra andra Kampanjer.
 2. Om du vill att vi ska behålla din information i vår databas och anmäla dig för vårt nyhetsbrev om marknadsföring eller få information om de senaste kampanjerna och erbjudandena kan du anmäla dig i det sista steget innan du skickar in ditt anspråk.
 3. Du har rätt att begära information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Du har rätt att:
 • Begära åtkomst till dina personuppgifter som vi lagrar.
 • Förhindra att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
 • Be oss radera dina personuppgifter eller korrigera felaktiga uppgifter.
 • Förhindra bearbetning som kan orsaka skada eller besvär för dig eller någon annan.

ALLMÄNT

 1. Arrangören ansvarar inte för eventuella avbrott i Kampanjen, vare sig det gäller force majeure eller andra faktorer som ligger utanför Arrangörens kontroll.
 2. Arrangören förbehåller sig rätten att, på ett rimligt sätt och i enlighet med all relevant lagstiftning och praxis, ändra dessa Villkor.
 3. Rabatterna kan inte överföras, bytas ut eller lösas in mot kontanter av Deltagarna.
 4. Arrangören ansvarar inte för: (a) misslyckande att ta emot inlämningar på grund av överföringsfel och andra förhållanden som ligger utanför dess rimliga kontroll, (b) sena, förlorade, feldirigerade eller skadade överföringar eller anspråk, (c) dator- eller kommunikationsrelaterade fel eller funktionsfel, (d) eventuella avbrott, förluster eller följdskador som orsakas av händelser som ligger utanför Arrangörens kontroll, eller (e) eventuella utskriftsfel eller typografiska fel i något material som är kopplat till Kampanjen utöver det som visas på dess officiella webbplats.
 5. Deltagarna är ensamt ansvariga för alla tillämpliga skatter, växelavgifter och andra relevanta kostnader eller utgifter som inte anges i dessa Villkor som inkluderade i Rabatten.
 6. Genom att delta i den här Kampanjen samtycker du, i den mån det är tillåtet enligt gällande lagar, till att friskriva och hålla Arrangören skadeslös från alla typer av personskador, förluster, skador eller följdskador av något slag som kan uppstå till följd av deltagande i eller i samband med Kampanjen, inklusive men inte begränsat till utfärdande, godkännande eller mottagande av Rabatten. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte dödsfall eller personskador som orsakas av Arrangörens försumlighet.
 7. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst återkalla erbjudandet efter eget gottfinnande.
 8. Kampanjen regleras av norsk lag. Oavsett vad som anges ovan kan du som konsument dra nytta av vissa obligatoriska bestämmelser i enlighet med lagarna i ditt hemland. Inget i dessa Villkor, inklusive denna klausul om lagval, påverkar dina rättigheter som konsument att förlita dig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lagstiftning.
 9. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra eller modifiera dessa Villkor utan Deltagarens vetskap.

SCHEMA 1

LISTA ÖVER KVALIFICERADE PRODUKTER

LOWRANCE-produkter:

000-14418-001 HDS LIVE 7 NOXD

000-14419-001 HDS LIVE 7 with AI

000-14424-001 HDS LIVE 9 NOXD

000-14425-001 HDS LIVE 9 with AI

000-14430-001 HDS LIVE 12 NOXD

000-14431-001 HDS LIVE 12 with AI

000-14436-001 HDS LIVE 16 NOXD

000-14437-001 HDS LIVE 16 with AI

 

SIMRAD-produkter:

000-14448-001   GO7 XSR ROW NO XDCR

000-14446-001   GO7,XSR ROW HDI XDCR

000-14839-001   GO7,XSR ROW Active Imaging 3-1

000-14444-001   GO9 XSE ROW NO XDCR

000-14445-001   GO9,XSE ROW MED/HI/DWNSCN

000-14841-001   GO9,XSE ROW Active Imaging 3-1

000-15618-001   GO9,XSE ROW AI-3-1, HALO 20+ BUNDLE

000-14442-001   GO12 ROW NOXD

000-14835-001   GO12 ROW Active Imaging 3-1

 

B&G-produkter:

000-13214-001 VULCAN 9 NO XDCR

000-14082-001 VULCAN 7R NO XD

000-14149-001 VULCAN 12R NOXD

000-15620-001 VULCAN 9 WITH HALO20