Gå til innhold

Vilkår og betingelser

TILLEGGSVERDI PÅ GAVEPAKKE
BETINGELSER TIL KAMPANJE PÅ MERKEVARE
Navico Groups EMEA 2020

Deltakerne samtykker i å være bundet av disse betingelsene («betingelsene»). All informasjon eller alle instrukser som kunngjøres av arrangøren om kampanjen på

https://www.lowrance.com/nb-no/gift/ eller https://www.bandg.com/nb-no/gift/ eller https://www.simrad-yachting.com/nb-no/gift/ utgjør en del av disse betingelsene.

TILBUD OG TILBUDSPERIODE

 1. Arrangøren er Navico Holding As og / eller dets tilknyttede selskaper ("arrangøren"). Arrangøren tilbyr en merkevaregavepakke på utvalgte kvalifiserende produkter for kampanjeperioden ("Kampanje").
 1. Tilbudet begynner kl. 00:01 (CEST) den 20. November 2020 og vil avsluttes kl. 23:59 (CEST) den 31. Desember 2020 («tilbudsperioden»). 

KVALIFISERING

 1. Dette tilbudet er bare åpent for sluttbrukere som er over 18 år, og som kjøper et nytt kvalifisert produkt fra deltakerens nettsted for e-handel eller gjennom en kvalifisert forhandler i et medlemsland i Den europeiske union, eller i Midt-Østen og Afrika. («Deltaker»). Med kvalifiserte produkter menes produktene som er listet opp i Vedlegg 1 i disse betingelsene, som kjøpes nye i løpet av tilbudsperioden fra arrangørens offisielle utsalgssted på nett eller gjennom en deltakende forhandler. En kopi av denne listen finnes på https://www.lowrance.com/nb-no/gift/ , https://www.bandg.com/nb-no/gift/ og https://www.simrad-yachting.com/nb-no/gift/
 • Kjøp som er gjort i områder, kvalifiserer ikke til å benytte seg av dette tilbudet, selv om sluttbrukeren har bostedsadresse i Europa, Midtøsten eller Afrika.
 • Arrangøren overholder all sanksjonsparts politikk i henhold til lovene i USA, EU eller andre jurisdiksjoner der den opererer, og derfor har ikke deltakere som er statsborgere eller bosatt i sanksjonerte parter lov til å være engasjert eller kvalifisert til å delta i denne kampanjen.
 • "Sanksjonerte parter" inkluderer enhver person (er) eller organisasjon (er) fra: Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan, Syria og Krim-regionen i Ukraina.
 1. Tilbudet er bare åpent for sluttbrukere (dvs. ikke for forhandlere eller bedrifter), og er ikke tilgjengelig sammen med andre tilbud eller kampanjer fra arrangøren.
 1. Brukte, reproduserte/renoverte produkter eller produkter som kjøpes via tredjeparters markedsplasser (inkludert auksjonsnettsteder), er ikke kvalifisert for dette tilbudet.
 1. Tilbudet er bare tilgjengelig for kvalifiserte produkter som er en del av dette tilbudet, og kan ikke gjøres gjeldende for produkter som mottas som gratis gaver eller enkeltprodukter som utgjør en del av pakker, eller som er montert som standard på et nyinnkjøpt fartøy.
 1. Dette tilbudet kan ikke kombineres med noe annet tilbud og er ugyldig hvor det er forbudt.
 1. Arrangøren vil dekke porto- og emballasjeavgifter for den merkevare gavepakken fra deres europeiske logistikksenter til alle steder i EMEA / EU-landene, Midtøsten og Afrika.

TILBUDET

 1. Deltakere som kjøper et kvalifiserende produkt i samsvar med disse vilkårene, vil være berettiget til å kreve en merkevaregavepakke (utelukkende dekket av Navico Groups) ved innløsning (“ekstraverdi gave”). Den relevante merkevare verdigave per kampanjeprodukt skal være som beskrevet i plan 1.
 1. Deltakerne kan kreve maksimalt en (1) merkeverdigavepakke per kvalifisert produkt kjøpt, avhengig av tilgjengelighet.
 1. Kjøp som er gjort fra tredjeparts markedsplass (f.eks. Amazon Marketplace eller eBay) er ekskludert fra tilbudet, det samme er kjøp gjort fra andre forhandlere enn arrangørens offisielle forhandlere, eller som ikke er godkjent av arrangøren som dets offisielle forhandler («ekskluderteforhandlere»).
 1. En deltakende forhandler er enhver annen offisiell forhandler eller detaljist enn en ekskludert forhandler(«deltakendeforhandler»).

KRAV

 1. Etter å ha kjøpt et kvalifiserende produkt fra en deltakende forhandler i kampanjeperioden, må deltakerne besøke https://www.lowrance.com/nb-no/gift/ , https://www.bandg.com/nb-no/gift/ og https://www.simrad-yachting.com/nb-no/gift/ for å fylle ut kravskjemaet med produktinformasjon, kjøpernavn, e-postadresse, leveringsadresse og annen forespurt informasjon inkludert kvalifiserende produktets serienummer, kjøpsreferansenummer, og sende det sammen med en skannet kopi av kjøpsbeviset ("Kravet").
 1. Krav kan bare sendes inn fra kjøpsdatoen til slutten av kampanjen, noe som betyr at den endelige kravdatoen for kjøp 31. desember 2020 er senest kl. 23.59 (CEST) 31. desember 2020 ("Slutt Dato"). Krav mottatt etter sluttdatoen er ikke kvalifisert.
 1. Deltakere vil motta et referansenummer, etterfulgt av en bekreftelse på e-post om at kravet er mottatt av arrangøren («bekreftelse på krav»).
 1. Om en kvittering på e-post ikke mottas, har deltakeren ansvar å kontakte arrangørens kundestøtte på Marketing@Navico.com innen sju (7) dager etter at kravet ble sendt inn. 
 1. Om det anses at kravet ikke ble sendt inn på riktig måte, eller at det aktuelle serienummeret ikke kan bekreftes å være gyldig, vil deltakeren varsles på e-post og tilbys muligheten til å oppgi de nødvendige opplysningene (herunder blant annet et bilde av serienummeret på gjeldende produkt) innen sju (7) dager etter varsling, for på den måten å gjøre kravet gyldig. Om det ikke mottas et svar, vil kravet anmerkes som ugyldig, og deltakeren vil ikke lenger være kvalifisert til å motta rabatten.
 1. Etter at kravet er erklært gyldig og godkjent, vil deltakerne motta rabatten ved bankoverføring til bankkontoen som ble oppgitt i skjemaet der kravet ble fremmet, innen tretti (30) dager etter at kravet ble bekreftet. 
 1. Krav som er ufullstendige eller skadede, vil anses som ugyldige. Arrangøren påtar seg intet ansvar for tap, forsinkelse eller skade på data som oppstår under kommunikasjon eller oversendelse av data.
 1. Arrangøren forbeholder seg retten til å utøve absolutt skjønn ved diskvalifikasjon av krav man anser ikke oppfyller disse betingelsene.
 1. Arrangøren har rett til, når dette er nødvendig, å iverksette alle rimelige tiltak for å beskytte seg mot falske eller ugyldige krav, inkludert og uten begrensing, for å fremskaffe eller kreve ytterligere bekreftelse på bevis for kjøp, samt identitet, ytterligere detaljer om kjøpet og andre aktuelle opplysninger om en deltaker.
 1. Om en deltaker returnerer det kvalifiserte produktet etter å ha fremmet et krav, skal både deltakeren og den deltakende forhandleren varsle arrangøren, og kravet skal avvises. I tilfeller der et krav allerede er utbetalt, skal arrangøren søke å få tilbake rabatten fra deltakeren.
 1. Alle krav må sendes inn av deltakerne, og ikke fremmes gjennom agenter, tredjeparter eller samlet.
 1. Direkte krav vil ikke godkjennes fra båtbyggere, distributører, charterselskaper og Navico-ansatte.
 1. Krav som allerede er fremmet for samme produkt på andre tilbud, vil erklæres ugyldige, og deltakeren vil bli diskvalifisert.

PERSON- OG DATAVERN

 1. Bortsett fra det som er beskrevet i disse betingelsene, eller med formål om å gjennomføre tilbudet, skal ikke opplysninger og informasjon som oppgis av deltakeren når denne benytter tilbudet eller krever rabatten, brukes til noe annet salgsfremmende formål, og de skal heller ikke overleveres til en tredjepart.
 1. Opplysningene om deg og alle data om deg i vårt system vil automatisk fjernes etter at kravet er avgjort. Imidlertid kan deltakeren trekke tilbake sitt samtykke til slik bruk av personopplysninger før kravet er avgjort, ved å skrive til arrangøren på Marketing@Navico.com.
 1. Vi holder oss til personvernprinsipper når vi samler inn og behandler personopplysninger som krever at vi:
 • Samler inn og behandler personopplysninger rettmessig og bare for tillatte og spesifiserte formål knyttet til våre legitime forretningsmål.
 • Begrenser vår innsamling av personopplysninger til det som er adekvat, relevant og ikke overdrevent for det tiltenkte formål.
 • Vi vil, på din forespørsel, gi tilstrekkelige avklaringer om vår praksis for behandling av personopplysninger på en klar og transparent måte.
 • Sikre nøyaktigheten på de personopplysningene vi samler inn, har i vår besittelse og bruker.
 • Beholde personopplysninger bare den tiden som er nødvendig for å oppfylle det uttrykte formålet. Vi vil iverksette alle rimelige tiltak for å ødelegge, eller slette fra våre systemer, alle personopplysninger vi ikke lenger trenger, og følge opp alle gjeldende tidsfrister og retningslinjer for oppbevaring av data.
 • Sikre personopplysningene som er i vår besittelse.
 1. Vi sikter på å beholde dine personopplysninger kun så lenge som dette tilbudet varer. Etter at kravet er avgjort og tilbudet er avsluttet, kan det være at du igjen må oppgi dine personopplysninger om du ønsker å delta i et annet av våre tilbud.
 1. Om du skulle ønske at vi beholder dine personopplysninger i vår database og melde deg på vårt nyhetsbrev med markedsføring eller å få høre om nye kampanjer og tilbud, kan du velge dette i den avsluttende fasen før du sender inn kravet ditt.
 1. Du har rett til å be om informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du har rett til:
 • Be om tilgang til de personopplysningene som vi besitter.
 • Forhindre bruk av dine personopplysninger til direkte markedsføring.
 • Be oss om å slette dine personopplysninger eller å rette opp i unøyaktige data.
 • Forhindre behandling som trolig vil skape skade eller vansker for deg eller noen andre.

GENERELT

 1. Arrangøren skal ikke være ansvarlig for forstyrrelser i tilbudet som skyldes force majeure eller andre faktorer som er utenfor arrangørens kontroll.
 1. Arrangøren forbeholder seg retten til å, innenfor rimelige grenser og i samsvar med all gjeldende lovgivning og retningslinjer for praksis, endre disse betingelsene.
 1. Gavepakker kan ikke overføres, kan ikke byttes eller kan innløses for kontanter av deltakerne.
 1. Arrangøren vil ikke være eller holdes ansvarlig for: (a) enhver feil ved mottak av innsendinger grunnet feil i overføring eller andre forhold som er utenfor dens rimelige kontroll, (b) ethvert krav eller overføring som kommer sent, er feilsendt eller skadet, (c) enhver feilfunksjon eller svikt i datamaskin eller kommunikasjon, (d) ethvert brudd, tap eller etterfølgende skader som skyldes hendelser utenfor arrangørens kontroll, eller (e) enhver trykk- eller skrivefeil i materiell som er forbundet med tilbudet, bortsett fra dem som vises på det offisielle nettstedet.
 1. Deltakerne vil være eneansvarlige for enhver og alle gjeldende skatter, vekslingsgebyrer og alle andre aktuelle kostnader og utgifter som ikke blir fastslått i disse betingelser å være en del av rabatten.
 1. Ved å delta i dette tilbudet, samtykker du i, så langt som gjeldende lov tillater, å frita og å holde arrangøren skadesløs for ethvert ansvar for personskader, tap eller skader eller følgeskader av enhver type som oppstår som følge av deltakelse i eller i forbindelse med tilbudet, herunder blant annet tilkjennelse, aksept og mottak av rabatten. Ansvarsbegrensningen over skal ikke gjelde for død eller personskade som følge uaktsomhet fra arrangørens side.
 1. Navico forbeholder seg retten til å kunne trekke tilbake tilbudet etter eget skjønn.
 1. Tilbudet er underlagt norsk lov. Uavhengig av det foregående kan du som forbruker dra fordel av visse bindende bestemmelser i loven i ditt bostedsland. Ingenting i disse betingelsene, inkludert denne klausulen om lovvalg, påvirker dine rettigheter som forbruker til å påberope deg bindende bestemmelser som måtte gjelde i den lokale lovgivningen.
 2. Arrangøren forbeholder seg retten til når som helst å ajourføre, endre eller tilpasse disse betingelsene uten å gi deltakerne beskjed om det på forhånd.

 

VEDLEGG 1

LISTE MED KVALIFISERTE PRODUKTER

LOWRANCE Produkter:

000-15502-001                   HOOK REVEAL 5 50/200 ROW

000-15516-001                    HOOK REVEAL 7 50/200 ROW

000-15527-001                   HOOK REVEAL 9 50/200 ROW

000-15520-001                  HOOK REVEAL 7 TRIPLESHOT ROW

000-15531-001                    HOOK REVEAL 9 TRIPLESHOT ROW

000-15504-001                  HOOK REVEAL 5 83/200 HDI ROW

 

SIMRAD Produkter:

000-14998-001                  CRUISE 5, ROW BASE CHART, 83/200 XDCR

000-14999-001                  CRUISE 7, ROW BASE CHART, 83/200 XDCR

000-15000-001                  CRUISE 9, ROW BASE CHART, 83/200 XDCR

 

B&G Produkter:

000-13214-001                   VULCAN 9 NO XDCR

000-14082-001                  VULCAN 7R NO XD

000-14149-001                   VULCAN 12R NOXD

000-15620-001                  VULCAN 9 WITH HALO20